news & activities

ວິຊາການເຕັກນິກຂອງບໍລິສັດ ຈັດການບໍາລຸງຮັກສາ ລະບົບນໍາທາງຈາລະຈອນທາງອາກາດ ປະຈໍາປີ 2020

Lao Air Navigation service VSAT communication system Annual maintenance 2020.

Lao Air Navigation service VSAT communication system Annual maintenance 2020, LAOSAT provide VSAT communication system for LANS including Hub and three remote sites in Savannakhet, Paksong and Xiengkhuang to provide IP voice transmission service.

ວິຊາການເຕັກນິກຂອງບໍລິສັດ ຈັດການບໍາລຸງຮັກສາ ລະບົບນໍາທາງຈາລະຈອນທາງອາກາດ ປະຈໍາປີ 2020, ສະໜອງລະບົບການສື່ສານ VSAT ສໍາລັບ LANS ແລະ ຕິດຕັ້ງສະຖານີ HUB ທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ 3 ແຫ່ງໃນແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ, ບໍລິຄໍາໄຊ ແລະ ຊຽງຂວາງ ເພື່ອໃຫ້ບໍລິການສົ່ງສັນຍານສຽງ IP.