news & activities

ລາວແແຊັດ ອັບລິ້ງຖ່າຍທອດສົດ ພິທີເປີດ ໂຮງກັ່ນນໍ້າມັນສໍາເລັດຮູບ ຂອງ ບໍລິສັດ ເປໂຕຼເຄມີລາວ ລາວ ຈໍາກັດ.

LAOSAT live service provided to Lao Petrol & Chemistry Company Limited opening ceremony

On November 30, 2020. LAOSAT live service provided to Lao Petrol & Chemistry Company Limited opening ceremony at Saysetha Economic Development Zone to Khunming, China.

ໃນວັນທີ 31 ພະຈິກ 2020, ບໍລິສັດ ລາວແຊັດ ໄດ້ອັບລິ້ງການຖ່າຍທອດສົດພິທີໂຮມຊຸມນຸມ ລະຫວ່າງ ເຂດພັດທະນາເສດຖະກິດໄຊເສດຖາ ແລະ ເມື່ອງຄຸນໝິງ ໂດຍຮູບແບບ ວິດີໂອ ຄອນເຟເລນ ໃນພິທີເປີດທໍາການຜະລິດໂຮງກັ່ນນໍ້າມັນສໍາເລັດຮູບ ທີ່ມີກໍາລັງການຜະລິດ 3 ລ້ານໂຕນ/ປີ ໄລຍະທີ1 ຂອງບໍລິສັດ ເປໂຕຼເຄມີລາວ ລາວ ຈໍາກັດ.