news & activities

ບໍລິສັດ ດາວທຽມລາວ ເອເຊຍ-ປາຊີຟີກ ໄດ້ຈັດການຝຶກອົບຮົມການໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບວຽກງານສະກັດກັ້ນແລະຕ້ານອັກຄີໄພ

    ບໍລິສັດ ດາວທຽມລາວ ເອເຊຍ-ປາຊີຟີກ ໄດ້ຈັດການຝຶກອົບຮົມການໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບວຽກງານສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານອັກຄີໄພໄລຍະສັ້ນໃຫ້ກັບພະນັກງານຂອງບໍລິສັດ ເຊິ່ງໄດ້ຈັດຂື້ນໃນວັນທີ່ 28.1.2021.