news & activities

ການຂື້ນທະບຽນເບີໂທລະສັບລູກຄ້າສາມາດເຂົ້າມາຂື້ນທະບຽນໄດ້ທີ່ສູນບໍລິການຫຼັງການຂາຍລາວແຊັດ ສາຂາວຽງຈັນເຊັນເຕີ

ການຂື້ນທະບຽນເບີໂທລະສັບ ລູກຄ້າສາມາດເຂົ້າມາຂື້ນທະບຽນໄດ້ທີ່ສູນບໍລິການຫຼັງການຂາຍລາວແຊັດ ສາຂາ ວຽງຈັນເຊັນເຕີ ໄດ້ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າບໍລິການ
???????? ເອກະສານປະກອບທີ່ຕ້ອງໃຊ້ (ໃຊ້ພຽງ 1 ຢ່າງ, ຢ່າງໃດກໍ່ໄດ້)
1. ບັດປະຈຳຕົວ ( ຂອງແທ້ )
2. ບັດປະຈຳຕົວຕ່າງດ້າວ ຖາວອນ ( ຂອງແທ້ )
3. ສຳມະໂນຄົວຕ່າງດ້າວ ຖາວອນ ( ຂອງແທ້ )
4. Passport ( ຂອງແທ້ )
5. ສຳມະໂນຄົວ ( ຂອງແທ້ )
6. ບັດປະຈຳຕົວພະສົງ ( ຂອງແທ້ )
7. ສຳມະໂນຄົວພະສົງ ( ຂອງແທ້ )
8.ໃບຂັບຂີ່ຍານພາຫະນະ (ກຳນົດ 2ປີ 2020 -2022)
9. ບັດນັກສືກສາ (ກຳນົດ 2ປີ 2020 -2022)
10. ບັດພະນັກງານ ລັດຖະກອນ (ກຳນົດ 2ປີ 2020 -2022)
( ເອກະສານ ບໍ່ຫມົດອາຍຸການນໍາໃຊ້ )