news & activities

ບໍລິສັດ ດາວທຽມລາວ ເອເຊຍ-ປາຊີຟິກ ຈຳກັດ ຂໍເປັນອີກສ່ວນໜຶ່ງໃນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ສອງພັກ ແລະ ສອງຊາດ ລາວ-ຈີນ

ບໍລິສັດ ດາວທຽມລາວ ເອເຊຍ-ປາຊີຟິກ ຈຳກັດ
ຂໍເປັນອີກສ່ວນໜຶ່ງໃນການປະກອບສ່ວນພັດທະນາປະເທດຊາດ ແລະ ຍົກລະດັບຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດຫ່າງໃກສອກຫຼີກໃຫ້ສາມາດຮັບຮູ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຜ່ານທາງໂທລະພາບທີ່ນຳໃຊ້ລະບົບຂອງດາວທຽມລາວ
ພາຍໃຕ້ກອບການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ສອງພັກ ແລະ ສອງຊາດ ລາວ-ຈີນ ແລະ ຈີນ-ລາວ ຜ່ານໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຂອງ ລັດຖະບານ ສປ ຈີນ
( CHINA AID FOR SHARED FUTURE )