news & activities

ສະເຫຼີມສະຫຼອງ ການເປີດໃຫ້ບໍລິການລົດໄຟຄວາມໄວສູງ ລາວ-ຈີນ ຢ່າງເປັນທາງການ

ສະເຫຼີມສະຫຼອງ ການເປີດໃຫ້ບໍລິການລົດໄຟຄວາມໄວສູງ ລາວ-ຈີນ ຢ່າງເປັນທາງການ
ບໍລິສັດ ດາວທຽມລາວ ມີຄວາມພາກພູມໃຈທີໄດ້ປະກອບສ່ວນໃນຄວາມສຳເລັດຂອງການເປີດໃຫ້ບໍລິການລົດໄຟຄວາມໄວສູງ ຄວາມສຳເລັດຂອງຊາດໃນການພັດທະນາໃນອະນາຄົດ