news & activities

ເອກອັກຄະລັດ ຖະທູດ ລາຊາອະນາຈັກໄທປະຈຳລາວຄົນໃໝ່ ເຂົ້າຢ້ຽມຢາມ ທ່ານ ຫຽມ ພົມມະຈັນ ປະທານສະພາບໍລິຫານ

ຕອນບາຍຂອງວັນທີ 24/3/2021 ເອກອັກຄະລັດ ຖະທູດ ລາຊາອະນາຈັກໄທປະຈຳລາວຄົນໃໝ່ ເຂົ້າຢ້ຽມຢາມ ທ່ານ ຫຽມ ພົມມະຈັນ ປະທານສະພາບໍລິຫານ ບໍລິສັດ ດາວທຽມລາວ ເອເຊຍ-ປາຊິຟິກ ຈຳກັດ ຢູ່ທີ່ ບໍລິສັດ ດາວທຽມລາວ ເອເຊຍ-ປາຊິຟິກ ຈຳກັດ