105 ຊ່ອງຮັບຊົມຟຣີ (ບໍ່ມີຄ່າຮັບຊົມ)

105 ຊ່ອງຮັບຊົມຟຣີ (ບໍ່ມີຄ່າຮັບຊົມ) ແລະ ແບບກ່ອງ 175 ຊ່ອງ (ມີຄ່າຮັບຊົມ)

105 ຊ່ອງຮັບຊົມຟຣີ (ບໍ່ມີຄ່າຮັບຊົມ)

ແບບກ່ອງ 175 ຊ່ອງ (ມີຄ່າຮັບຊົມ)

ມີແພັກເກັດໃຫ້ທ່ານເລືອກ

- 3 ເດືອນ/ 86,000 ກີບ

- 6 ເດືອນ/ 138,000 ກີບ

- 1 ປີ/ 220,000 ກີບ

- 2 ປີ 374,000 ກີບ