LAOSAT ຈັດໂປໂມຊັ່ນ ໃຫ້ລູກຄ້າທີ່ຈາຍຄ່າຮັບຊົມໃນໄລຍະນີ້ ຈ່າຍຄ່າຮັບຊົມ ຈ່າຍ 1 ແຖມ 1

LAOSAT ຈັດໂປໂມຊັ່ນ ໃຫ້ລູກຄ້າທີ່ຈາຍຄ່າຮັບຊົມໃນໄລຍະນີ້ ຈ່າຍຄ່າຮັບຊົມ ຈ່າຍ 1 ແຖມ 1

- ໂປຣໂມຊັ່ນຕໍ່ເວລາຈ່າຍຄ່າຮັບຊົມ ຈ່າຍ 1 ແຖມ 1
- ຈ່າຍຄ່າຮັບຊົມປຸບ ແຖມປັບ ຮັບຊົມແບບຍາວໆໄປເລີຍ
- ຈ່າຍ 1 ປີ ແຖມຟຣີິ 1 ປີ ຮັບຊົມໄດ້ 2 ປີ
- ຈ່າຍ 2 ປີ ແຖມ 2 ປີ ຮັບຊົມໄດ້ 4 ປີ
 ຕໍ່ເວລາຮອດວັນທີ 30 ມິຖູນາ 2022 ນີ້ເທົ່ານັ້ນ
 ໂທຕິດຕໍ່ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ 021 228 228 Whatsapp 5254 0007