ລັດທະບານລາວອອກແຈ້ງການ

ລັດທະບານລາວອອກແຈ້ງການ

ລັດທະບານລາວອອກແຈ້ງການ: ການນໍາເຂົ້າ ແລະ ຈໍາໜ່າຍຊຸດອຸປະກອນ ຮັບສັນຍານໂທລະພາບ ຜ່ານດາວທຽມຂອງຕ່າງປະເທດ
- ຜູ້ນຳເຂົ້າ ແລະ ຈຳໜ່າຍຈານດາວທຽມຂອງຕ່າງປະເທດ ຕ້ອງອ່ານ ແລະ ປະຕິບັດຕາມແຈ້ງການນີ້
- ຖ້າກວດພົບການນຳເຂົ້າ ແລະ ຈຳໜ່າຍ ບໍ່ຖືກຕາມບຽບ ເພີ່ນຈະຢືດເປັນສັບສິນຂອງລັດ
https://www.mpt.gov.la/index.php?r=site/contents&id=7