ການແຂ່ງຂັນ LAO ICT AWARD 2021

ການແຂ່ງຂັນ LAO ICT AWARD 2021

ຂໍເຊີນບັນດາທ່ານເຂົ້າຮ່ວມສະໝັກ “ການແຂ່ງຂັນ LAO ICT AWARD 2021”
- ເວທີ ການແຂ່ງຂັນດ້ານ ICT ( Information Communication Technology ) ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນ ສປປ ລາວ
- ເພື່ອຄົ້ນຫາຕົວແທນຂອງປະເທດລາວເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນໃນລະດັບອາຊຽນ
ສາມາດສົ່ງຜົນງານໄດ້ຕັ້ງແຕ່ມື້ນີ້ ຈົນເຖິງວັນທີ 08/09/2021