ແຈ້ງການ ການອັບເດດ OTA ຈະມີການອັບເດດ!

ແຈ້ງການ ການອັບເດດ OTA ຈະມີການອັບເດດ!

ແຈ້ງການ ການອັບເດດ OTA ຈະມີການອັບເດດ!
ໃນຂະນະທີ່ເຄື່ອງກຳລັງອັບເດດຢູ່ ❌ ຫ້າມເດັດຂາດ ບໍ່ໃຫ້ປິດກ່ອງ
???? ໃນກໍລະນີເຄື່ອງມີບັນຫາ ໂທແຈ້ງ 021 228 228